Yeastar GSM High Gain Antenna
3,175.00 Kshs 3,175.00 Kshs 3175.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
41,025.00 Kshs 41,025.00 Kshs 41025.0 KES
Yeastar WCDMA Module
25,775.00 Kshs 25,775.00 Kshs 25775.0 KES
Yeastar GSM Module
22,975.00 Kshs 22,975.00 Kshs 22975.0 KES